Usluge

Konzultantsko savjetodavni paket za JLS

Grad/općina ugovaranjem paketa poljoprivrednim subjektima s svog teritorija osigurava redovna mjesečna konzultantska savjetovanja s pripremom za prijavu, te izvještavanja o otvorenim natječajima/natječajima u najavi iz Europskih poljoprivrednih fondova i nacionalnih izvora financiranja.

Konzultantsko savjetodavni paket za poljoprivredni subjekt

Savjetujemo i izvještavamo poljoprivredni subjekt o potporama iz EU fondova i nacionalnim izvorima financiranja, te vršimo pripremu za prijavu na odabrane natječaje.

Konzultantsko savjetodavni paket za obrt, mikro, malo i srednje poduzeće

Savjetujemo i izvještavamo fizičke i pravne osobe o potporama iz EU fondova i nacionalnim izvorima financiranja, te vršimo pripremu za prijavu na odabrane natječaje.

Izrada natječajne dokumentacije za prijave projekata na natječaje EU fondova i nacionalnih izvora financiranja

Pomažemo Vam definirati Vašu ideju na način da je učinimo prihvatljivijom za financiranje i uvećamo Vam izglede za odobrenjem potpore.

Nakon "redizajna" ideje izrađujemo Vašu Projektnu prijavu i prijavljuju je na ugovoren natječaj.

Vođenje (provedba) projekata

Nakon odobrenja potpore pratimo Vas kroz cijeli postupak provedbe (vođenja) projekta kako ne bi došlo do nepravilnosti u samoj provedbi projekta koje bi za posljedicu mogle imati financijsku korekciju potpore ili obvezu povrata potpore u cijelosti uvećane za zakonsku zateznu kamatu.

Izrada poslovnih studija i dokumenata

Izrađujemo poslovne planove, investicijske studije i ostale poslovne dokumente u svrhu prijave na kredite/zajmove/potpore HBOR-a, HAMAG BICRO-a, poslovnih banka, potpore za samozapošljavanje HZZ-a, te za interne potrebe poduzetnika.