NAJAVA NATJEČAJA - 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti" 

2021-07-30

50.000 EUR-a bespovratne potpore za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti unutar poljoprivrednog subjekta (OPG, obrt, pravna osoba).

OSNOVNE INFORMACIJE

Alokacija sredstava: 

Iznos potpore: 50.000 EUR (371.975,00 HRK)

Intenzitet potpore: 100%

Vrijeme zaprimanja prijava: 4. kvartal 2021. godine

Obrazac za provjeru prihvatljivost prijavitelja i preliminarni izračun broja bodova koje bi prijava ostvarila prijavom na natječaj - za ispunjavanje klikni OVDJE! 

Prihvatljivi prijavitelji za prijavu na natječaj:

OPG, OBRT ili pravni subjekt (jdoo/doo) koji je minimalno 12 mjeseci upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku predaje prijave na natječaj

Prihvatljivi sektori za ulaganje:

a) sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda

b) sektor pružanja usluga:

- usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

- usluge u društvenim djelatnostima

- intelektualne usluge

c) sektor turizma

d) sektor tradicijskih i umjetničkih obrta

Prihvatljiva i neprihvatljiva ulaganja:

Prihvatljive aktivnosti su: 

- građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata) 

- opremanje objekata 

- kupnja zemljišta/objekata 

- kupnja strojeva i opreme 

- kupnja gospodarskog vozila i plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti 

- kupnja živih životinja u sektoru turizma 

 - izrada projektne dokumentacije 

Neprihvatljive aktivnosti su: 

- rabljena mehanizacija, vozila, plovila, strojevi i oprema (izuzev opreme/linija za preradu) 

- kupovina vozila namijenjena za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu

BITNO (uvjeti prihvatljivosti prijavitelja, projekta, troškova i ostalo)

1. Korisnici su fizičke i pravne osobe (SOPG, OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika min 12 mjeseci u trenutku predaje prijave

2. Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura. 

3. Projekt se moraju provoditi na području općine/grada gdje je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj općini/gradu s kojom graniči kopnenom granicom, a u kojoj subjekt ima resurse upisane u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

4. Nositelj/član OPG-a, vlasnik obrta, odgovorna osoba u pravnoj osobi u trenutku predaje prijave ne smije biti registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za djelatnost za koju traži potporu 

5. Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu

Napomena: Ako korisnik nije imao stalno zaposlenih za puno radno vrijeme u godini koja prethodi prijavi na Natječaj u gore navedenom periodu ima obvezu stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada

Otvaranje radnog mjesta može se ostvariti zaposlenjem nositelja OPG, člana OPG ili osobe izvan subjekta

6. Odobrena potpora isplaćuje se avansno u iznosu 50% od ukupno odobrenih sredstva nakon sklapanja ugovora o financiranju, dok se drugih 50% korisniku isplaćujte tek nakon što je u cijelosti proveo odobreni projekt

Preostalih 50% iznosa odobrene potpore (25.000 EUR-a) korisnik prethodno mora osigurati iz vlastitih izvora. Navedeni iznos naknadno mu se refundira nakon pozitivne odluke o kontroli provedbe projekta

7. U slučaju aktivnosti građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta), bez obzira na sektor ulaganja, u trenutku izrade projektne prijave prijavitelj je u obvezi dostaviti najmanje idejni projekt ili idejno rješenje s opisnim djelom projekta i nacrtima, iz kojeg je vidljiva namjena, gabariti, BGP površina, a koji je u skladu s prostornim planom. Ukoliko ima izrađen Glavni projekt umjesto idejnog projekta/idejnog rješenja korisnik dostavlja Glavni projekt

U slučaju ulaganja u građenje građevina i radova koji se sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima mogu izvoditi bez Glavnog projekta prijavitelj je u obvezi dostaviti Izjavu potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštenog projektanta kojom projektant potvrđuje i obrazlaže da se građenje/radovi mogu izvoditi bez glavnog projekta (Izjava mora glasiti na predmetno ulaganje i pozivati se na odgovarajući članak, stavak i točku Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima)

U slučaju aktivnosti u opremanje koje predstavlja proizvodni proces/proces prerade, prijavitelj je u obvezi dostaviti Tehnološki projekt koji sadrži opis ulaganja i proizvodnog procesa, planirane kapacitete objekta (gdje je primjenjivo), izrađen, potpisan i ovjeren od strane osobe odgovarajuće struke. U slučaju opremanja postojećih objekata dostavlja se: Uporabna dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili Potvrda izvedenog stanja, Potvrda o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera

POSLOVNA SURADNJA I KONZULTANTSKI TROŠKOVI

Svakoj prijavi pristupamo individualno, te svim zainteresiranima za poslovnu suradnju ovisno u broju bodova koje prijava ostvaruje i mogućnostima prijavitelja nudimo nekoliko modela poslovne suradnje (konzultantski troškovi i naplata naših usluga). 

Ispunite obrazac za dostavu podataka i ovisno o broju bodova koje prijava ostvaruje formirati ćemo za Vas minimalno 2 modela poslovne suradnje!