Natječaj za tip Operacije 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti" - OBJAVLJENO!

2020-05-04

50.000 EUR-a bespovratne potpore za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti unutar poljoprivrednog subjekta (OPG, obrt, pravna osoba).

OSNOVNE INFORMACIJE

Alokacija sredstava: 120.000.000 HRK

Iznos potpore: 50.000 EUR (378.000,00 HRK)

Intenzitet potpore: 100%

Vrijeme zaprimanja prijava: 10.06.2020. - 10.08.2020.

Obrazac za provjeru prihvatljivost prijavitelja i preliminarni izračun broja bodova koje bi prijava ostvarila prijavom na natječaj - za ispunjavanje klikni OVDJE! 

Prihvatljivi prijavitelji za prijavu na natječaj:

OPG, OBRT ili pravni subjekt (jdoo/doo) koji je minimalno 12 mjeseci upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku predaje prijave na natječaj

Prihvatljivi sektori za ulaganje:

a) sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda

b) sektor pružanja usluga:

- usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

- usluge u društvenim djelatnostima

- intelektualne usluge

c) sektor turizma

d) sektor tradicijskih i umjetničkih obrta

Prihvatljiva i neprihvatljiva ulaganja:

Prihvatljive aktivnosti su: 

- građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata) 

- opremanje objekata 

- kupnja zemljišta/objekata 

- kupnja strojeva i opreme 

- kupnja gospodarskog vozila i plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti 

- kupnja živih životinja u sektoru turizma 

 - izrada projektne dokumentacije 

Neprihvatljive aktivnosti su: 

- rabljena mehanizacija, vozila, plovila, strojevi i oprema (izuzev opreme/linija za preradu) 

- kupovina vozila namijenjena za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu

BITNO (uvjeti prihvatljivosti prijavitelja, projekta, troškova i ostalo)

1. Korisnici su fizičke i pravne osobe (SOPG, OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika min 12 mjeseci u trenutku predaje prijave

2. Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura. 

3. Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, te ne smije biti poduzetnik u teškoćama

4. Projekt se moraju provoditi na području općine/grada gdje je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj općini/gradu s kojom graniči kopnenom granicom, a u kojoj subjekt ima resurse upisane u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

5. Nositelj/član OPG-a, vlasnik obrta, odgovorna osoba u pravnoj osobi u trenutku predaje prijave ne smije biti registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za djelatnost za koju traži potporu 

6. Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu

Napomena: Ako korisnik nije imao stalno zaposlenih za puno radno vrijeme u godini koja prethodi prijavi na Natječaj u gore navedenom periodu ima obvezu stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada

Otvaranje radnog mjesta može se ostvariti zaposlenjem nositelja OPG, člana OPG ili osobe izvan OPG

7. Prijavitelj prilikom predaje prijave mora prikupiti neobvezujuću ponudu za planirane aktivnosti. Izuzetak od navedenog su aktivnosti za koje su natječajem propisani maksimalni iznosi:

- kupnja zemljišta/objekata - max 37.000,00 kn 

- kupnja gospodarskih vozila - max 150.000,00 kn 

- kupnja plovila - max 178.000,00 kn

- izrada projektne dokumentacije (konzultantski troškovi) - max 37.000,00 kn

8. Kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti prilikom konačne isplate i 5 godina nakon nje

9. Odobrena potpora isplaćuje se avansno u iznosu 50% od ukupno odobrenih sredstva nakon sklapanja ugovora o financiranju, dok se drugih 50% korisniku isplaćujte tek nakon što je u cijelosti proveo odobreni projekt

Preostalih 50% iznosa odobrene potpore (25.000 EUR-a) korisnik prethodno mora osigurati iz vlastitih izvora. Navedeni iznos naknadno mu se refundira nakon pozitivne odluke o kontroli provedbe projekta

10. U slučaju aktivnosti građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta), bez obzira na sektor ulaganja, u trenutku izrade projektne prijave prijavitelj je u obvezi dostaviti najmanje idejni projekt ili idejno rješenje s opisnim djelom projekta i nacrtima, iz kojeg je vidljiva namjena, gabariti, BGP površina, a koji je u skladu s prostornim planom. Ukoliko ima izrađen Glavni projekt umjesto idejnog projekta/idejnog rješenja korisnik dostavlja Glavni projekt

U slučaju ulaganja u građenje građevina i radova koji se sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima mogu izvoditi bez Glavnog projekta prijavitelj je u obvezi dostaviti Izjavu potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštenog projektanta kojom projektant potvrđuje i obrazlaže da se građenje/radovi mogu izvoditi bez glavnog projekta (Izjava mora glasiti na predmetno ulaganje i pozivati se na odgovarajući članak, stavak i točku Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima)

U slučaju aktivnosti u opremanje koje predstavlja proizvodni proces/proces prerade, prijavitelj je u obvezi dostaviti Tehnološki projekt koji sadrži opis ulaganja i proizvodnog procesa, planirane kapacitete objekta (gdje je primjenjivo), izrađen, potpisan i ovjeren od strane osobe odgovarajuće struke. U slučaju opremanja postojećih objekata dostavlja se: Uporabna dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili Potvrda izvedenog stanja, Potvrda o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera

Izmjene u odnosu na zadnji objavljen natječaj za tip Operacije 6.2.1.:
1. Plaćanje doprinosa u trenutku predaje prijave
- iz natječaja je uklonjena odredba po kojoj u trenutku predaje prijave nositelj gospodarstva mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno
- navedena izmjena dovela je do toga da i redovni studenti koji su nositelji OPG-a imaju mogućnost prijave na natječaj
2. Otvaranje novih radnih mjesta ili očuvanje postojećih
- uvjet je doživio izmjenu na način da je otvaranje novih radnih mjesta obveza samo za subjekte koji u 2019. godini nisu imali zaposlenih osoba temeljem radnih sati
3. Prijava pravnih osoba na natječaj
- ukinuta odredba koja propisuje da pravna osoba u godini koja prethodni godini prijave na natječaj mora imati minimalno jednu zaposlenu osobu temeljem radnih sati u GFI-u
4. Kriterij lokacije ulaganja
- kriterij lokacije ulaganja prema novog Pravilniku o bodovanju iznosi 10% ukupnih bodova umjesto dosadašnjih 20%
- prema novom pravilniku subjekti s prostora općina/gradova koji su prema Indexu razvijenosti razvrstani u 1. do 8. skupine boduju se s 2-10 bodova, umjesto dosadanjih 4-20 bodova, čime je značajno smanjenja razlika u bodovima između najviše i najmanje razvijenih JLS
5. Sektor turizma
- ulaganja u sektoru turizma nisu dopuštena u naseljima općina/gradova koja imaju izravan izlazak na more
- ulaganja su dozvoljena samo u naseljima koja se nalaze na otocima ili nemaju izravan izlazak na more
- navedeno se ne odnosi na općine/gradove u cjelini, nego na naselja u sastavu JLS-a
6. Sektor pružanja usluga
- ukinuta odredba koja propisuje obveznu minimalnog iznosa prihoda u sektoru pružanja usluga u promatranom razdoblju od 5 godina u prosječnom godišnjem iznosu od 75.000 kn
7. Realizacija planiranih aktivnosti poslovnim planom
- ukinuta odredba kojom korisnik ima obvezu do slanja zahtjeva za konačnu isplatu otvoriti radna mjesta prikazana u poslovnom planu
- navedeno se produžuje na period unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu

POSLOVNA SURADNJA I KONZULTANTSKI TROŠKOVI

Svakoj prijavi pristupamo individualno, te svim zainteresiranima za poslovnu suradnju ovisno u broju bodova koje prijava ostvaruje i mogućnostima prijavitelja nudimo nekoliko modela poslovne suradnje (konzultantski troškovi i naplata naših usluga). 

Ispunite obrazac za dostavu podataka i ovisno o broju bodova koje prijava ostvaruje formirati ćemo za Vas minimalno 2 modela poslovne suradnje!