Intervencija 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima (objavljeno)

2024-04-26

do 30.000 EUR-a potpore malim poljoprivrednim subjektima za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu proizvoda

OSNOVNE INFORMACIJE

Alokacija sredstava: 15.000.000 EUR

Iznos potpore: 5.000 EUR - 30.000 EUR

Intenzitet potpore: 85% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova

Vrijeme objave natječaja: 26.04.2024.

Vrijeme zaprimanja prijava: 01.07.2024 - 31.07.2024.

Uvjeti prihvatljivosti:

- prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika minimalno 12 mjeseci u trenutku prijave na natječaj 

- prihvatljivi korisnici moraju imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva u rasponu 3.000 EUR - 10.000 EUR za ulaganja u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno 3.000 EUR - 15.000 EUR za ulaganja u ostale sektore

- prihvatljivi korisnici moraju imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

- u slučaju podizanje novih/rekonstrukcije postojećih višegodišnjih nasada prijavitelj je u obvezi izraditi tehnološki elaborat (rok za izradu elaborata i dostavu Zahtjeva za odobrenje izrađenog elaborata Ministarstvu je 31.05.2024.)

-u slučaju gradnje/rekonstrukcije prijavitelj mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže)

- vrijeme provedbe projekta je 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju

Prihvatljivi troškovi:

  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika
  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje
  • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
  • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
  • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
  • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
  • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem

ISPLATA POTPORE I PROVEDBA PROJEKTA:

1. Isplata potpore kroz rate

- zahtjev za isplatu rata korisnik podnosi jednokratno ili u najviše dvije rate

- ne postoji mogućnost avanse ispate 1. rate potpore!

2. Isplata predujma

- korisnik može putem zahtjeva za isplatu predujma uz dostavu bankarske garancije plative "na prvi poziv" i "bez prigovora" tražiti isplatu predujma do najviše 50 % od iznosa odobrenih sredstava

3. Prijavitelj mora prilikom prijave na natječaj dokazati mogućnost financiranja investicije za iznos vlastitih sredstava (razlika između ukupne vrijednosti projekta i iznosa potpore)! 

Dokazuje se na jedan od sljedećih načina ili kombinirano:

- dokazom o postojanju vlastitih sredstava (npr. stanje sredstava na računu, BON2/SOL2 obrazac, potvrda o depozitu i sl.)

- dokazom o postojanju vanjskih izvora financiranja (izjava/pismo namjere kreditne institucije)


Poslovna suradnja i cijena konzultantskih usluga

Za više o navedenom klikni OVDJE

Zainteresirani za izradu prijave na natječaj mogu nam dostaviti podatke putem našeg obrasca za dostavu podataka. Za dostavu podataka klikni OVDJE