Intervencija 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (najava natječaja)

2023-02-14

Do 2.000.000 EUR-a potpore poljoprivrednim subjektima za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

OSNOVNE INFORMACIJE

Alokacija sredstava: 20.057.706,68 EUR

Iznos potpore: 15.000 EUR - 2.000.000 EUR

Intenzitet potpore: 65%-80% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova

Vrijeme objave natječaja: 3. kvartal 2023. godine

Vrijeme zaprimanja prijava:

Uvjeti prihvatljivosti

- prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 

- ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva od min 10.000 EUR za ulaganja u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno od min 15.000 EUR za ulaganja u ostale sektore

- u slučaju gradnje/rekonstrukcije prijavitelj mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže)

- podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

- razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci od sklapanja ugovora o financiranju

Prihvatljivi troškovi

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 • izgradnja/rekonstrukcija (u slučaju povećanja kapaciteta) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe
 • strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva
 • izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem
 • Napomena: natječajem može biti propisano da je kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila prihvatljiv trošak pod sljedećim uvjetima - prodavatelj mora podnijeti pisanu izjavu o porijeklu, te u pisanoj formi potvrdi da u proteklih 5 godina navedeno nije kupljeno sredstvima državne ili EU potpore