Intervencija 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (objavljen natječaj)

2023-12-04

do 2.000.000 EUR-a bespovratne potpore poljoprivrednim subjektima za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i i preradu poljoprivrednih proizvoda


OSNOVNE INFORMACIJE

Alokacija sredstava: 60.000.000,00 EUR

Iznos potpore: 15.000 EUR - 2.000.000 EUR

Napomena 1 - iznos potpore ne može biti veći od 100.000 EUR za prijavitelje čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR; za prijavitelje koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga; za prijavitelje obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

Napomena 2 - vrijednost potpore MOŽE biti veći od prethodno navedenog ukoliko prijavitelj dostavi obvezujuće pismo namjere banke koje se mora odnositi na vrijednost projekta u cijelost!

Intenzitet potpore: 

- 65% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova 

- 80% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova za projekt koji provodi mladi poljoprivrednik

Napomena: mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi put uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu; a u slučaju trgovačkog društva odgovorna osoba je i vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala društva

Vrijeme zaprimanja prijava: 22. siječnja 2024. - 22. veljače 2024. 


UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA I PROJEKTA:

1. Prihvatljivi korisnici

- fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika 

- proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

2. Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva 

- veća od 10.000 EUR SO za projekte u sektoru voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća

- veća od 15.000 EUR SO za projekte u sektorima koji nisu prethodno navedeni

3. U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu prijavitelj mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana

- prijavitelj u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore može biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i kraće od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

- mladi poljoprivrednici koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore, a koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon dana objave natječaja nisu prihvatljivi korisnici na tom natječaju!

4. Prijavitelj koji je pravna osoba (d.o.o./j.d.o.o.) mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje 

- prijavitelj registriran kao pravna osoba u kojem status odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore i korisnik proizvođačka organizacija mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

5. Prijavitelj koji je fizička osoba (OPG i obrt) mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće)

6.  Mladi poljoprivrednik koji ima status nositelja/odgovorne osobe i koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora dokazati stručna znanja i vještine na način da nositelj/odgovorna osoba ima najmanje završenu srednju školu ili fakultet agronomske, prehrambeno tehnološke ili veterinarske struke ili ima najmanje dvije godine radnog iskustva u poljoprivredi i potvrdu o završenom strukovnom obrazovanju/osposobljavanju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine

7. U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu prijavitelj MORA imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske 

8. U slučaju gradnje/rekonstrukcije prijavitelj mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže)

ISPLATA POTPORE I PROVEDBA PROJEKTA:

1. Isplata potpore kroz rate

- zahtjev za isplatu rata korisnik podnosi jednokratno ili u najviše dvije rate

- ne postoji mogućnost avanse ispate 1. rate potpore!

- zahtjev za isplatu konačne rate/jednokratnu isplatu korisnik je obvezan dostaviti u roku od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju (ne kasnije od 30. lipnja 2029. godine)   

2. Isplata predujma

- korisnik može putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti isplatu predujma (do najviše 50 % od iznosa odobrenih sredstava) 

- uvjet za isplatu predujma jest dostava bankarske garancije plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma

3. Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju

Prihvatljivi troškovi:

a) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva 

b) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti

c) uvođenje biosigurnosnih mjera u okviru postojećih objekata za držanje životinja (kao što su ograde koje ispunjavaju uvjete biosigurnosti, biosigurnosna oprema i uređaji (vrata, zavjese, tuneli, oprema za dezinfekciju), građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ ili opremanje objekata/prostorija za dezinfekciju osoba/gospodarskih vozila, građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/prostorija za skladištenje i rukovanje hranom za životinje, građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/ prostorija za kontrolu ulaska i izlaska osoba/gospodarskih vozila/ poljoprivredne mehanizacije sa i na poljoprivredno gospodarstvo, uključujući mrežu putova unutar poljoprivrednog gospodarstva, zatvoreni hranidbeni sustav uključujući silose za stočnu hranu) 

d) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, ljuštenje, guljenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje 

e) građenje (isključujući rekonstrukciju) i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva 

f) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda 

g) kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda 

h) kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju

i) kupnja gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vina 

j) restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino

k) sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena  

l) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

m) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe 

n) strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva isključivo za vlastite potrebe

o) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, solarna energija (isključujući rekonstrukciju fotonaponskih elektrana), bioplin) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, uključujući prostore koji su u funkciji postrojenja za proizvodnju energije, s pripadajućom opremom i infrastrukturom 

p) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe 

r) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu nastalih kao nusproizvod rada postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe

s) kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu nastalih kao nusproizvod rada postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe  

NAPOMENA 1: Projekt nije prihvatljiv ako nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu/zahtjeva za promjenu/zahtjeva za isplatu iznos prihvatljivih troškova iz točaka b), f), i), m), n), o), p), r) i s), uključujući iznos prihvatljivih troškova za kupnju traktora i ratarskih kombajna iz točke h) iznosi više od 50 % ukupnog iznosa prihvatljivih troškova (bez općih troškova)

NAPOMENA 2 : kupnja rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva, opreme i gospodarskih vozila NIJE prihvatljiv trošak!


Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na natječaj dostavite nam svoje podatke kako bismo izvršili preliminarnu provjeru prihvatljivosti i simulaciju izračuna broja bodova.

Za dostavu podataka klikni OVDJE