Operacija 4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša (zatvoreno)

2023-04-07

bespovratna potpora u iznosu do 100.000 EUR-a po korisniku za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena

OP4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša 

STATUS: OBJAVLJENO

UKUPNA ALOKACIJA: 5.900.000,00 EUR

IZNOS POTPORE: 400,00 - 100.000,00 EUR

INTENZITET POTPORE: 100%

VRIJEME ZAPRIMANJA PRIJAVA: 05.05.2023. - 07.08.2023.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

- poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u trenutku objave natječaja (07.04.2023.)

- javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode 

- udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI:

- zemljište na kojem se provodi ulaganje koristi se ili se koristilo u poljoprivredne svrhe, odnosno mora biti evidentirano u evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD) ili mora biti po načinu uporabe u katastru opisano kao poljoprivredno zemljište

- ulaganje se provodi isključivo na krškom pašnjaku, livadi ili pašnjaku

- ulaganje se provodi isključivo na području rasprostranjenosti velikih zvijeri

- za ulaganja u izgradnju novih i obnovu postojećih jednostavnih nastambi za stoku i za ulaganje u kupnju električnog pastira s pripadajućom opremom potrebno je ishoditi Mišljenje upravnog odjela nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja o usklađenosti zahvata s Prostornim planom

- ukoliko se ulaganje provodi unutar zaštićenog područja potrebno je ishoditi dopuštenje nadležnog tijela za odobrenje zahvata u zaštićenom području u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode

- ulaganje se mora provoditi na zemljištu koje je u vlasništvu korisnika ili na zemljištu u zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji ako postoji valjani ugovor na najmanje 10 godina 

- u trenutku prijave na natječaj prijavitelj mora imati ishođen akt nadležnog tijela o prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM)

- u trenutku prijave na natječaj prijavitelj mora imati izrađen glavni projekt/Idejni projekt/Idejno rješenje s troškovnikom projektiranih radova

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

1. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u području rasprostranjenosti velikih zvjeri i otoka

Najviši iznos potpore: 6,39 EUR/m - kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri

Najviši iznos potpore: 7,56 EUR/m - kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom za otoke

2. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u području rasprostranjenosti velikih zvjeri i otoka

Najviši iznos potpore: 464,53 EUR/kom  

3. Izgradnja novih (jednostavnih) i obnova postojećih nastamba za stoku u području rasprostranjenosti velikih zvjeri

Najviši iznos potpore prema vrsti građevnog materijala od kojih će nastamba biti izgrađena:

- zidana nastamba - 170,89 EUR/m2

- drveno-betonska nastamba - 116,48 EUR/m2

- čelično-betonska nastamba - 181,63 EUR/m2 

4. Kupnja poljoprivrednog zemljišta (za realizaciju projekta - izgradnja nastambe)

5. Opći troškovi (konzultantski troškovi, troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetski troškovi, troškovi nadzora)

Navedeni iznosi uvećavaju za iznos PDV-a za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a!

VAŽNO!!!

Aktivnost kupnje električnog pastira s pripadajućom opremom

Električna ograda se postavlja oko površine trajnog travnjaka (livade, pašnjaka ili krškog pašnjaka) na kojoj stoka pase preko dana, odnosno oko nastambe za stoku radi uspostave tora/obora te oko pčelinjaka. Preporuka je da se na površinama za ispašu ograđenima električnim pastirom provodi pregonsko pašarenje. Električna ograda mora se koristiti u skladu s uputama proizvođača. Potrebna najmanja visina ograde je 160 cm po cijeloj dužini. Ograda mora biti uvijek pod naponom i njenu ispravnost treba provjeravati najmanje jednom dnevno. Ogradu mogu sačinjavati dvije žice između kojih je žičana mreža ili 6 – 8 žica postavljenih s razmakom od 20 do 30 cm gdje između donjeg para žica razmak treba biti manji. Najniža žica treba biti što bliže tlu, a ne više od 20 cm iznad tla. Vegetacija pod ogradom treba biti redovito uklanjana kako bi se spriječio pad napona. 

Aktivnost izgradnje novih (jednostavnih) nastambi

Nastamba može biti građena od bilo kojeg materijala pod uvjetom da zadovoljava svrhu i namjenu zbog koje se gradi, a treba se sastojati od tri puna zida (ako imaju otvore moraju na njima imati mrežu) s nadstrešnicom (krov), dok četvrta strana radi zaštite od velikih zvijeri, mora biti od armaturne mreže, minimalne visine 2,30 metara, koja u donjem dijelu ima gustu žičanu mrežu učvršćenu ili ukopanu u podlogu.

Montažne nastambe za stoku nisu prihvatljive! 

ISPLATA POTPORE

- jednokratno putem Zahtjeva za isplatu (nakon provedbe svih aktivnosti navedenih u poslovnom planu)

- korisnik može zatražiti isplatu predujma (do 50% odobrenih sredstava potpore) uz dostava bankarske garancije plative "na prvi poziv" i "bez prigovora" u stopostotnoj vrijednosti traženog iznosa predujma

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: od 30. lipnja 2025. godine 

Zainteresirani za izradu prijave na natječaj mogu nam dostaviti podatke putem našeg  obrasca za dostavu podataka

Za dostavu podataka klikni OVDJE